หลักเกณฑ์การทำตราประทับ

1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
(2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และ
พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
(3) พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช
(4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับ
มงกุฎ
(5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
(6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
(7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
(8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆ
ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
ขอสงวนไว้
(10) สัญลักษณ์ประจาชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และ ศาลาไทย
2. ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือไม่ก็ได้ หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทชื่อในตรานั้น
ต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้และต้องมีคาแสดง
ประเภทของนิติบุคคลด้วย
ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุน
หรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอดาระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุ
ข้างรูปรอยตรานั้นว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน ” ก่อนบันทึก
เข้าระบบคอมพิวเตอร์
3. การจดทะเบียนตรามากกว่า 1 ดวง
จะต้องจดทะเบียนระบุไว้ในรายการอย่างอื่น ซึ่ง
เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย
4. บริษัทจากัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้เว้นแต่
อานาจกรรมการกาหนดให้
ประทับตรา ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย

 

© 2014

STAY CONNECTED WITH US: