บริษัทฯมีประสบการณ์ จดทะเบียนเลิกกิจการ มากกว่า 500กิจการ ทั้งกิจการขนาดใหญ่,เล็ก
การดำเนินการต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อลดปัญหาค่าปรับย้อนหลังจากราชการ

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @Tregis