ตามข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น มีกิจการจดทะเบียนเป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำนวนมากกว่า 6,000รายต่อเดือน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดทำคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด”เพื่อ

1.เป็นแนวทางสำหรับหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัท มหาชนจำ กัด
ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2.กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมของ องค์กรธุรกิจขึ้น เพื่อให้ธุรกิจได้นำ ไปปรับใช้ในการดำ เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล อันจะสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับธุรกิจ

นอกจากสิ่งที่นิติบุคคลต้องรู้ และปฏิบัติ ตามกฎหมายแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่โดยจะมีผลใช้บังคับในปี 2559 ที่จะ ช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ให้แก่ธุรกิจทุกระดับ อันเป็น การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังว่าแนวทางการปฏิบัติเมื่อจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำ กัด บริษัทมหาชนจำ กัด
ตลอดจนความรู้อื่นๆ ในคู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด” ที่ได้ จัดทำ
ขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อห้างหุ้นส่วน บริษัทจำ กัด บริษัทมหาชนจำ กัด ตลอดจนผู้บริหารหรือผู้ทำ การแทนนิติบุคคล
และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็น แนวทางในการดำ เนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีธรรมาภิบาล เพื่อ ให้ธุรกิจดำ เนินการ
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

คลิ๊กอ่าน คู่มือสิ่งที่ต้องรู้และทำเมื่อเป็นบริษัท ได้ที่นี่..

คลิ๊กอ่าน คู่มือ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง ได้ที่นี่…

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตุลาคม 2558

© 2014

STAY CONNECTED WITH US: