bullet   ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

bullet   ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้น แต่มีสิทธิขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   กำหนดโทษการปฏิบัติฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
bullet   การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

bullet   ประเภทของใบกำกับภาษี

แบบคำร้อง/คำขอและแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet   Downloads แบบคำร้อง/คำขอ
bullet   Downloads แบบแสดงรายการภาษี

1482370978996
ภพ.20-ไทยจิส

© 2014

STAY CONNECTED WITH US: