Williams-81

การเลิกบริษัทเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลดังนี้

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

1.1 จดทะเบียนเลิกบริษัท

1.2 จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิก และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง

1.3 จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี

2.กรมสรรพากร

2.1 แจ้งปิดบริษัท ภายใน15วัน

2.2 ยื่น ภงด. 50 ของงบที่เลิกบริษัท

2.3 คืนใบ ภพ20 ตัวจริง

3.สำนักงานประกันสังคม

3.1 แจ้งเลิกกิจการ

การจดทะเบียนเลิกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขั้นตอนการเลิก

1. บริษัทจะเลิกกันได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1.1 เลิกโดยผลของกฎหมาย

(1) กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น

(2) ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น

(3) ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว

(4) บริษัทล้มละลาย

1.2 โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท

การเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท โดยดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม

1.3 เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ

(1) ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท

(2) บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปีนับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี

(3) การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังกลับฟื้นคืน

(4) จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน

2. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอและยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท

3. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 3 ครั้ง

4. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนตาม 2-4 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท

ข้อมูลที่ต้องใช้

1. วันที่เลิกบริษัท

2. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และอายุของผู้ชำระบัญชี

3. อำนาจผู้ชำระบัญชี

4. ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิก

1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)

2. รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)

3. สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)

4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคน ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือกำหนดอำนาจของผู้ชำระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อำนาจของกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)

5. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

6. สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)

7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน

8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเลิก 400 บาท

2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท

3. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

ขั้นตอนการชำระบัญชี

1. เมื่อเลิกบริษัทแล้ว

2. ประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

3. ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ (ถ้ามี)

ขั้นตอนตาม 2-3 ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่เลิกบริษัท

4. จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ( ณ วันที่ประชุมมีมติพิเศษให้เลิกหรือวันที่นายทะเบียนรับจด

ทะเบียนเลิก)

5. ส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง

6. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก

7. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีหรือแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีใหม่และอนุมัติงบการเงิน

ณ วันเลิก

8. ผู้ชำระบัญชีชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท (ถ้ามีทรัพย์สินก็ให้จำหน่าย มีลูกหนี้ให้เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ชำระหนี้สิน และจ่ายค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของบริษัท)

9. เมื่อมีเงินคงเหลือก็ให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือหุ้นหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

10. ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานการชำระบัญชี

11. ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี

12. ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

1. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.1)

2. รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)

3. รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)

4. งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรือ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัทก็ได้)

5. รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (แบบ ลช.6)

6. แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)

กรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันเลิก ก็ให้ผู้ชำระบัญชียื่นรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) ทุก 3 เดือน

ถ้าชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมใหญ่ในเวลาสิ้นปีทุกปีนับแต่วันเริ่มทำการชำระบัญชี (วันเลิก) และต้องทำรายงานยื่นที่ประชุมว่าได้จัดการไปอย่างไรบ้าง และแจ้งให้ทราบความเป็นไปของการชำระบัญชีโดยละเอียด

สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400 บาท

2. หนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท

3. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

การยื่นขอเลิกต่อกรมสรรพากร

1.แจ้งเลิกต่อกรมสรรพการ

2.ยื่นภงด50 ของงบที่เลิกกิจการ

3.แจ้งคืน ภพ.20ฉบับจริง

เอกสารที่ต้องเตรียมไว้

– สำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นทุกคน

– เอกสารการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)พร้อมใบเสร็จประมาณ 2-3 ปี

– งบดุล งบกำไรขาดทุน ที่ยื่นสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 2-3 ปี

– งบดุล งบกำไรขาดทุน ณ วันเลิก พร้อมใบเสร็จ ที่ยื่นสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-เอกสารการจดทะเบียนเลิก ภพ.09

– ภพ20 ตัวจริง

-เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ปิดบริษัท,ปิดห้างหุ้นส่วน,เลิกห้างหุ้นส่วน,จดทะเบียนเลิก,ขั้นตอนการปิดบริษัท,เลิกบริษัท,ค่าใช้จ่ายปิดบริษัท,ปิดบริษัทต้องทำอย่างไร,รับปิดบริษัท,เลิกบริษัท,รายงานการประชุมปิดบริษัท,ปิดบริษัทภาษาอังกฤษ,บัญชีปิดบริษัท,ปิดกิจการชั่วคราว,หยุดกิจการชั่วคราว,จดทะเบียนเลิกบริษัท,จดทะเบียนเลิกห้าง,จดทะเบียนเลิกvat, จดทะเบียนเลิกภาษี

ปรึกษาเราซิคะ เราชำนาญด้านการปิดบริษัท ด้วยงบประมาณที่ประหยัด Tel:091 298 4918  Line : Apirak.b Mail: contact@cptathai.com