Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

ขั้นตอนการแจ้งเลิกกิจการกับสรรพากร

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

การแจ้งเลิกกิจการสรรพากรเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเลิกกิจการที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วน บทความนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการแจ้งเลิกกิจการกับสรรพากร รวมถึงเอกสารที่จำเป็นและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย 📊🏢

ความสำคัญของการแจ้งเลิกกิจการกับสรรพากร

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย การแจ้งเลิกกิจการสรรพากรเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร
 2. ยุติภาระทางภาษี ช่วยยุติภาระทางภาษีและป้องกันการเกิดภาษีค้างชำระในอนาคต
 3. ป้องกันการถูกปรับ หลีกเลี่ยงการถูกปรับเนื่องจากการไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
 4. รักษาชื่อเสียง แสดงถึงความรับผิดชอบและรักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการแจ้งเลิกกิจการกับสรรพากร

 1. ตัดสินใจเลิกกิจการ ก่อนเริ่มขั้นตอนการแจ้งเลิกกิจการ ต้องมีมติหรือการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการเลิกกิจการ
 2. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเลิกกิจการ ซึ่งรวมถึง:
 • แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน)
 • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลิกกิจการ
 1. ยื่นแบบแจ้งเลิกกิจการ ยื่นแบบ ภ.พ.09 (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือแบบ ภ.ท.40 (กรณีไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่
 2. ชำระภาษีค้างจ่าย ชำระภาษีทุกประเภทที่ค้างจ่าย รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีครั้งสุดท้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีครั้งสุดท้ายสำหรับทุกประเภทภาษีที่เกี่ยวข้อง
 4. ขอหนังสือรับรองการเลิกกิจการ หลังจากดำเนินการข้างต้นเสร็จสิ้น ขอหนังสือรับรองการเลิกกิจการจากกรมสรรพากร
 5. ยื่นงบการเงินสุดท้าย จัดทำและยื่นงบการเงินสุดท้ายต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วันนับจากวันเลิกกิจการ

ข้อควรระวังในการแจ้งเลิกกิจการสรรพากร

 1. กำหนดเวลา ต้องแจ้งเลิกกิจการภายใน 15 วันนับจากวันที่เลิกกิจการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ
 2. ความครบถ้วนของเอกสาร ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารทุกฉบับก่อนยื่น
 3. การชำระภาษีค้างจ่าย ชำระภาษีทุกประเภทที่ค้างจ่ายให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
 4. การเก็บรักษาเอกสาร เก็บรักษาเอกสารทางบัญชีและภาษีไว้อย่างน้อย 5 ปีหลังจากเลิกกิจการ
 5. การแจ้งพนักงาน แจ้งพนักงานเกี่ยวกับการเลิกกิจการและดำเนินการตามกฎหมายแรงงาน

ประโยชน์ของการแจ้งเลิกกิจการอย่างถูกต้อง

 1. ความสบายใจทางกฎหมาย การแจ้งเลิกกิจการอย่างถูกต้องช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสบายใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน
 2. ป้องกันปัญหาในอนาคต ลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบหรือเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในอนาคต
 3. รักษาชื่อเสียงทางธุรกิจ แสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจ
 4. เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ การจบธุรกิจเดิมอย่างสมบูรณ์เปิดโอกาสให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อย่างสบายใจ

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการ

 1. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ควรปรึกษานักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าดำเนินการถูกต้องทุกขั้นตอน
 2. วางแผนล่วงหน้า วางแผนการเลิกกิจการล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมการและจัดการเอกสารอย่างครบถ้วน
 3. ตรวจสอบภาระผูกพัน ตรวจสอบและจัดการภาระผูกพันทางการเงินและสัญญาต่างๆ ก่อนแจ้งเลิกกิจการ
 4. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แจ้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานเกี่ยวกับการเลิกกิจการอย่างเหมาะสม
 5. เตรียมแผนสำรอง พิจารณาทางเลือกอื่นๆ เช่น การขายกิจการหรือการควบรวมกิจการ ก่อนตัดสินใจเลิกกิจการ

การแจ้งเลิกกิจการสรรพากรเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเลิกกิจการที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้อง การเข้าใจขั้นตอนและข้อควรระวังต่างๆ จะช่วยให้กระบวนการเลิกกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยทางกฎหมาย ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาชื่อเสียงและเปิดโอกาสสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในอนาคต

ต้องการความช่วยเหลือในการแจ้งเลิกกิจการกับสรรพากร? ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา! โทร: 095-782-5165 หรือ Line: @tregis 📞💼

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.