Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

จดทะเบียนเลิกบริษัท

กระบวนการทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการ

การจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการยุติการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการเลิกบริษัทมีขั้นตอนทางกฎหมายที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ บทความนี้จะอธิบายถึงกระบวนการทางกฎหมายที่จำเป็นในการจดทะเบียนเลิกบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 🏢📄

ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท

 1. การตัดสินใจเลิกบริษัท ก่อนเริ่มกระบวนการจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจและลงมติให้เลิกบริษัท โดยต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 2. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หลังจากมีมติให้เลิกบริษัท ต้องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อดำเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ผู้ชำระบัญชีอาจเป็นกรรมการบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
 3. ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่:
 • แบบคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัท (แบบ ลช.1)
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้เลิกบริษัท
 • หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 1. ประกาศการเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องประกาศการเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้ทุกคนของบริษัท เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเลิกบริษัทและให้ยื่นคำทวงหนี้
 2. ดำเนินการชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีต้องรวบรวมทรัพย์สินของบริษัท ชำระหนี้ และจัดการกับทรัพย์สินที่เหลือ หากมี ตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ
 3. จัดทำรายงานการชำระบัญชี เมื่อการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชีและเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารายงานนี้ รายงานควรแสดงรายละเอียดของทรัพย์สิน หนี้สิน และการจัดการทรัพย์สินที่เหลือ
 4. ยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี หลังจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการชำระบัญชีแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่:
 • แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
 • รายงานการชำระบัญชี
 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติรายงานการชำระบัญชี
 1. เก็บรักษาเอกสาร สมุดบัญชีและเอกสารของบริษัทต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ข้อควรระวังในการจดทะเบียนเลิกบริษัท

 1. ระยะเวลาดำเนินการ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติให้เลิกบริษัท หากล่าช้าอาจมีค่าปรับ
 2. การชำระภาษี ต้องชำระภาษีค้างจ่ายทั้งหมดและยื่นแบบแสดงรายการภาษีครั้งสุดท้ายก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท
 3. การแจ้งเจ้าหนี้ ต้องแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
 4. การจัดการทรัพย์สิน ต้องจัดการทรัพย์สินของบริษัทอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อป้องกันข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้น
 5. การเก็บรักษาเอกสาร ต้องเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทไว้อย่างน้อย 10 ปีหลังจากเสร็จสิ้นการชำระบัญชี

ประโยชน์ของการจดทะเบียนเลิกบริษัทอย่างถูกต้อง

 1. หลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต
 2. รักษาชื่อเสียงทางธุรกิจ
 3. ลดความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล
 4. เปิดโอกาสสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในอนาคต

เหตุผลที่ควรใช้บริการมืออาชีพในการจดทะเบียนเลิกบริษัท

 1. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก การใช้บริการมืออาชีพช่วยลดภาระและความยุ่งยากในการดำเนินการ
 3. ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
 4. การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการมืออาชีพมีระบบการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
 5. การให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาและตอบคำถามตลอดกระบวนการจดทะเบียนเลิกบริษัท

การจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่สำคัญและซับซ้อน การเข้าใจขั้นตอนและข้อกำหนดทางกฎหมายจะช่วยให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและถูกต้อง การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความมั่นใจในการดำเนินการ และต้องการลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดทางกฎหมาย

ต้องการความช่วยเหลือในการจดทะเบียนเลิกบริษัท? ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา! โทร: 095-782-5165 หรือ Line: @tregis 📞💼

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.