Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

ปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม

การตัดสินใจปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นในการปิดหจก. อย่างมีประสิทธิภาพ 🏢📄

ขั้นตอนการปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

 1. การตัดสินใจเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องตกลงกันเพื่อเลิกห้างหุ้นส่วน หรือเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 2. จัดประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน จัดการประชุมเพื่อลงมติเลิกห้างหุ้นส่วนและแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
 3. แจ้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ แจ้งการเลิกกิจการให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากวันเลิก
 5. ประกาศการเลิกกิจการ ประกาศการเลิกห้างหุ้นส่วนในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 6. ชำระบัญชี ดำเนินการชำระบัญชี รวบรวมทรัพย์สิน ชำระหนี้สิน และจัดการกับทรัพย์สินที่เหลือ
 7. จัดทำรายงานการชำระบัญชี จัดทำรายงานการชำระบัญชีและเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนเพื่อรับรองรายงาน
 8. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารที่ต้องเตรียมในการปิดหจก.

 1. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนฉบับล่าสุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 3. รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีมติให้เลิกห้างหุ้นส่วน
 4. หนังสือให้ความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 5. งบการเงินปีล่าสุด
 6. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 7. แบบคำขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
 8. หลักฐานการประกาศหนังสือพิมพ์
 9. รายงานการชำระบัญชี
 10. แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

ข้อควรระวังในการปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. ระยะเวลาดำเนินการ ต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกภายใน 14 วันนับจากวันที่เลิกห้างหุ้นส่วน
 2. การชำระภาษี ต้องชำระภาษีค้างจ่ายทั้งหมดก่อนปิดกิจการ
 3. การแจ้งเจ้าหนี้ ต้องแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
 4. การจัดการทรัพย์สิน ต้องจัดการทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 5. การเก็บรักษาเอกสาร ต้องเก็บรักษาเอกสารสำคัญของห้างหุ้นส่วนไว้อย่างน้อย 10 ปีหลังจากปิดกิจการ

ประโยชน์ของการปิดหจก.อย่างถูกต้อง

 1. หลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายในอนาคต
 2. รักษาชื่อเสียงทางธุรกิจ
 3. ลดความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคล
 4. เปิดโอกาสสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

เหตุผลที่ควรใช้บริการมืออาชีพในการปิดหจก.

 1. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
 2. ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
 3. ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด
 4. การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การเจรจากับเจ้าหนี้และลูกหนี้

การปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย การเข้าใจขั้นตอนและเตรียมเอกสารที่จำเป็นจะช่วยให้กระบวนการปิดหจก. เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังพิจารณาปิดหจก. ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและอาจพิจารณาใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้องและปลอดภัยทางกฎหมาย

ต้องการความช่วยเหลือในการปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)? ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับคำปรึกษาฟรีจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา!! โทร: 095-782-5165 หรือ Line: @tregis 📞💼

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.