Thai Registers – Experience.Success.Enduring Values

   02 329 3189 ต่อ 14   1087/14 ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กทม 10520

บริการเปิดกิจการ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน

การเปิดกิจการ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทีมงานพยายามลดต้นทุนการดำเนินการให้ได้มากที่สุดแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อลูกค้าประหยัดสุด ประโยชน์สูงสุดท่านควรเลือกใช้บริการมืออาชีพ ท่านจะประหยัดได้อย่างแท้จริง แค่คำแนะนำเพียงข้อเดียวท่านก็ประหยัดมาก

บริการยื่นลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและแสดงความเป็นเอกลักษ์ของธุรกิจ

บริการยื่นลงทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

เพื่อให้กระบวนการทางด้านกฎหมายสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาการเสียภาษีและค่าปรับย้อนหลัง

บริการบัญชีและภาษีอากร

เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฎหมายไว้บริการท่าน

เราช่วยคุณเปิดกิจการบริษัท,ห้างหุ้นส่วนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการเปิดบริษัทใหม่ในประเทศไทย

การเปิดบริษัทใหม่ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยากหากคุณทราบขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนที่คุณต้องทำตั้งแต่การเตรียมเอกสารไปจนถึงการยื่นจดทะเบียนบริษัท

1. การเลือกชื่อบริษัท
– ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของชื่อบริษัท: เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเช็คว่าชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้มีผู้ใช้ไปแล้วหรือไม่

– จองชื่อบริษัท: เมื่อเลือกชื่อได้แล้ว คุณต้องทำการจองชื่อผ่านทางระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. การจัดเตรียมเอกสาร

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้งทุกคน

– สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ก่อตั้งเป็นชาวต่างชาติ)

– เอกสารแสดงที่ตั้งของบริษัท: เช่น สัญญาเช่าหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที่

– แบบฟอร์มจัดตั้งบริษัท: รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) และแบบคำขอจดทะเบียนบริษัท (Application Form)

3. การจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

– ระบุชื่อบริษัท: ที่ได้รับการจองและอนุมัติแล้ว

– วัตถุประสงค์ของบริษัท: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจะดำเนินการ

– ทุนจดทะเบียน: ระบุจำนวนหุ้นและมูลค่าของหุ้นแต่ละหน่วย

– ที่ตั้งสำนักงาน: ที่อยู่ของสำนักงานหลักของบริษัท

– รายชื่อผู้ก่อตั้ง: พร้อมลายเซ็นของผู้ก่อตั้งทุกคน

4. การยื่นจดทะเบียนบริษัท

– นัดหมายการยื่นเอกสาร: ทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยื่นเอกสาร

– การชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

– การยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5. การประกาศการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

– ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: หลังจากที่การจดทะเบียนได้รับการอนุมัติ บริษัทของคุณจะต้องทำการประกาศการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

6. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

– ตรวจสอบความต้องการของใบอนุญาต: สำหรับบางประเภทของธุรกิจ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการการแพทย์ เป็นต้น

– ยื่นขอใบอนุญาต: ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยื่นขอใบอนุญาตตามที่กำหนด

7. การลงทะเบียนภาษี

– การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): หากบริษัทของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

– การลงทะเบียนประกันสังคม: หากบริษัทของคุณมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนประกันสังคม

8. การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท

– เลือกธนาคาร: เลือกธนาคารที่คุณต้องการเปิดบัญชีสำหรับบริษัท

– เตรียมเอกสาร: เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, บัตรประชาชนของกรรมการบริษัท และเอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

– การเปิดบัญชี: ยื่นเอกสารและเปิดบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมของบริษัท

การเปิดบริษัทใหม่ในประเทศไทยต้องการการเตรียมเอกสารและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชัดเจน หากคุณมีการเตรียมตัวที่ดีและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว หากคุณต้องการคำปรึกษาหรือบริการด้านการจดทะเบียนบริษัท TREGIS พร้อมให้บริการคุณทุกขั้นตอน

**ติดต่อเรา** หากมีคำถามหรือความต้องการในการเปิดบริษัทใหม่ สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

ประเภทของบริษัทในประเทศไทย: บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนพาณิชย์

คำอธิบาย: การเลือกประเภทของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย แต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การเข้าใจลักษณะและความเหมาะสมของแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้อง

ประเภทของบริษัท
ลักษณะและความหมาย
ข้อดี
ข้อเสีย
บริษัทจำกัด (Limited Company)
บริษัทที่มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น หุ้นส่วนแต่ละคนมีความรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- ความน่าเชื่อถือสูง
- การระดมทุนจากนักลงทุนง่าย
- ความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะจำนวนหุ้นที่ถือ
- กระบวนการจดทะเบียนซับซ้อน
- มีการควบคุมจากรัฐมาก
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินงานสูง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)
ห้างหุ้นส่วนที่มีหุ้นส่วนรับผิดชอบจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนและหุ้นส่วนทั่วไปที่รับผิดชอบไม่จำกัด
- กระบวนการจัดตั้งง่าย
- ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสูง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งต่ำกว่าบริษัทจำกัด
- หุ้นส่วนทั่วไปมีความรับผิดชอบไม่จำกัด
- ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าบริษัทจำกัด
- การระดมทุนยากกว่า
ทะเบียนพาณิชย์ (Sole Proprietorship)
ธุรกิจที่ดำเนินการโดยบุคคลคนเดียว ซึ่งบุคคลนั้นมีความรับผิดชอบไม่จำกัด
- การจัดตั้งและดำเนินการง่าย
- ความยืดหยุ่นสูง
- การควบคุมการดำเนินงานเต็มที่
- ความรับผิดชอบไม่จำกัด
- ความน่าเชื่อถือต่ำ
- ความสามารถในการระดมทุนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจำกัด (Limited Company):

 • การจัดตั้ง: ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน และมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น
 • การดำเนินงาน: บริษัทจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก
 • การจดทะเบียน: ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership):

 • การจัดตั้ง: ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน โดยมีหุ้นส่วนทั่วไปที่รับผิดชอบไม่จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดที่รับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ลงทุน
 • การดำเนินงาน: การบริหารจัดการจะถูกควบคุมโดยหุ้นส่วนทั่วไป
 • การจดทะเบียน: ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทะเบียนพาณิชย์ (Sole Proprietorship):

 • การจัดตั้ง: ดำเนินการโดยบุคคลคนเดียวและไม่ต้องมีการแบ่งทุน
 • การดำเนินงาน: เจ้าของธุรกิจมีความรับผิดชอบเต็มที่ต่อการดำเนินงานและหนี้สินของธุรกิจ
 • การจดทะเบียน: ต้องจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ที่ตั้งของธุรกิจ

การเลือกประเภทของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การพิจารณาความต้องการและข้อจำกัดของคุณจะช่วยให้คุณเลือกประเภทบริษัทที่เหมาะสมที่สุด หากคุณต้องการคำปรึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย TREGIS พร้อมให้บริการคุณทุกขั้นตอน

ติดต่อเรา หากมีคำถามหรือความต้องการในการเลือกประเภทของบริษัท สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

วิธีการเลือกชื่อบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การเลือกชื่อบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ชื่อบริษัทที่ดีไม่เพียงแต่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนและคำแนะนำในการเลือกชื่อบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการเลือกชื่อบริษัท

 1. ตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้ว: ชื่อบริษัทที่เลือกต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับชื่อบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี: ชื่อบริษัทต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและไม่ใช้คำที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 1. การตรวจสอบชื่อบริษัทเบื้องต้น
 • การตรวจสอบความซ้ำซ้อน: เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (https://www.dbd.go.th) เพื่อทำการตรวจสอบชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ว่ามีผู้อื่นจดทะเบียนไปแล้วหรือไม่
 • การจองชื่อ: หากชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ไม่ซ้ำ คุณสามารถทำการจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 1. ข้อแนะนำในการเลือกชื่อบริษัท
 • ชื่อที่สื่อถึงธุรกิจ: เลือกชื่อที่สามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจนและทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย
 • ความยาวของชื่อ: ชื่อบริษัทไม่ควรยาวเกินไปและควรเป็นชื่อที่อ่านออกเสียงและจำได้ง่าย
 • การหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทั่วไป: หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทั่วไปที่อาจทำให้ชื่อบริษัทของคุณคล้ายกับชื่อบริษัทอื่น ๆ
 1. การพิจารณาเชิงพาณิชย์
 • ความเป็นเอกลักษณ์: เลือกชื่อที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากคู่แข่ง
 • การใช้ในอนาคต: พิจารณาการขยายธุรกิจในอนาคตและเลือกชื่อที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
 • ความสามารถในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า: ตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่เลือกสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
 1. การยื่นจองชื่อบริษัท
 • การกรอกแบบฟอร์มจองชื่อ: กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • การรอผลการจองชื่อ: หลังจากยื่นจองชื่อแล้ว รอการตรวจสอบและยืนยันจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ
 • การยืนยันชื่อ: หากชื่อที่จองผ่านการอนุมัติ คุณสามารถใช้ชื่อนั้นในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทต่อไป

การหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัท

การเลือกสถานที่ตั้งสำหรับสำนักงานของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ การมีที่ตั้งที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น แต่ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณด้วย

ขั้นตอนการหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัท

1. กำหนดความต้องการของบริษัท

– ประเภทของธุรกิจ: ประเภทของธุรกิจที่คุณดำเนินการจะมีผลต่อการเลือกที่ตั้งสำนักงาน เช่น หากเป็นธุรกิจที่ต้องพบลูกค้าบ่อย ควรเลือกที่ตั้งในย่านธุรกิจที่เข้าถึงง่าย

– ขนาดของสำนักงาน: กำหนดขนาดของสำนักงานที่ต้องการโดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานและพื้นที่ใช้สอย

– งบประมาณ: กำหนดงบประมาณสำหรับการเช่าสำนักงาน โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่น ๆ

2. การเลือกทำเลที่ตั้ง

– ย่านธุรกิจ: ทำเลที่ตั้งในย่านธุรกิจจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการเข้าถึงของลูกค้าและคู่ค้า

– การเข้าถึง: ควรเลือกที่ตั้งที่มีการเข้าถึงที่สะดวก เช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า รถประจำทาง หรือมีที่จอดรถเพียงพอ

– สิ่งอำนวยความสะดวก: ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง เช่น ร้านอาหาร ธนาคาร และศูนย์บริการต่าง ๆ

3. การตรวจสอบสัญญาเช่า

– ระยะเวลาการเช่า: ตรวจสอบระยะเวลาการเช่าและเงื่อนไขในการต่อสัญญา

– ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ตรวจสอบค่าเช่ารายเดือนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบริการทำความสะอาด

– เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา: ตรวจสอบเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

4. การเตรียมสำนักงานสำหรับการดำเนินงาน

– การตกแต่งและจัดวาง: จัดวางและตกแต่งสำนักงานให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานและภาพลักษณ์ของบริษัท

– การติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี: ติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และระบบความปลอดภัย

– การวางแผนพื้นที่ใช้งาน: วางแผนการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานให้เหมาะสมกับการทำงานและความสะดวกของพนักงาน

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกสถานที่ตั้งบริษัท

1. ทำการสำรวจตลาด

– สำรวจและเปรียบเทียบสถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสมหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้ได้ทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุด

2. การใช้บริการเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์

– หากคุณไม่มีเวลาในการหาสถานที่ตั้งเอง การใช้บริการจากเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณได้สถานที่ตั้งที่ตรงกับความต้องการ

3. การพิจารณาปัจจัยภายนอก

– ตรวจสอบปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น สภาพการจราจร ความปลอดภัยในพื้นที่ และแนวโน้มการพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ

การหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัทที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและการวางแผนที่ดี โดยพิจารณาจากความต้องการของธุรกิจ งบประมาณ และทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม TREGIS พร้อมให้คำปรึกษาและบริการในการหาสถานที่ตั้งบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

**ติดต่อเรา** หากต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัท สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทและค่าบริการ

คำอธิบาย: การจดทะเบียนบริษัทมีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมาย ไปจนถึงค่าบริการที่ TREGIS มอบให้เพื่อช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องพบเจอ

รายการค่าใช้จ่าย
รายละเอียด
ประมาณค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท
ค่าธรรมเนียมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกเก็บสำหรับการจดทะเบียนบริษัทใหม่
5,000 - 10,000
ค่าจองชื่อบริษัท
ค่าธรรมเนียมในการจองชื่อบริษัทผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
100 - 500
ค่าธรรมเนียมหนังสือบริคณห์สนธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดทำและยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ
500 - 1,000
ค่าจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม
ค่าจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท
1,000 - 2,000
ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท (TREGIS)
ค่าบริการที่ TREGIS มอบให้ในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทอย่างครบวงจร
2,500 - 20,000
ค่าบริการจัดทำบัญชีและภาษี
ค่าบริการจัดทำบัญชีและภาษีรายเดือนหรือรายปี
5,000 - 15,000 (รายเดือน)
ค่าเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท
จดหมายในการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทใหม่
ฟรี - 500

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการของ TREGIS

TREGIS มุ่งมั่นให้บริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการจดทะเบียนบริษัทใหม่ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นใจในทุกขั้นตอน โดยค่าบริการของเราครอบคลุมดังนี้:

1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น:

  • วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่เหมาะสม

2. การจัดเตรียมเอกสาร:

  • การจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
  • การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินการจดทะเบียน:

  • การจองชื่อบริษัท
  • การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารจดทะเบียน

4. การให้บริการจัดทำบัญชีและภาษี:

  • บริการจัดทำบัญชีรายเดือนและรายปี
  • การจัดทำรายงานภาษีและการยื่นแบบภาษี

5. การติดตามและประสานงาน:

  • การติดตามสถานะการจดทะเบียนและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • การประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การจดทะเบียนบริษัทใหม่มีค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย การทราบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม TREGIS พร้อมให้บริการและคำปรึกษาเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการหรือต้องการเริ่มต้นการจดทะเบียนบริษัท สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

โปรโมชั่นพิเศษ

บริการยื่นเปิดกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จองชื่อ, ยื่นเปิดกิจการ, ทำตราประทับ, ป้ายบริษัท (PLAN C,D)

บริการยื่นเปิดกิจการ

บริษัทจำกัด

จองชื่อ, ยื่นเปิดกิจการ, ทำตราประทับ, ป้ายบริษัท (PLAN C,D)

ปรึกษา ฟรีโทรเลย

คุณตี้ 095 782 5165
คุณสุ 02 329 3189 ต่อ 14
Line @TREGIS

บริการเปิดกิจการ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน

การเปิดกิจการ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทีมงานพยายามลดต้นทุนการดำเนินการให้ได้มากที่สุดแต่คงไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อลูกค้าประหยัดสุด ประโยชน์สูงสุดท่านควรเลือกใช้บริการมืออาชีพ ท่านจะประหยัดได้อย่างแท้จริง แค่คำแนะนำเพียงข้อเดียวท่านก็ประหยัดมาก

บริการยื่นลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า,ลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและแสดงความเป็นเอกลักษ์ของธุรกิจ

บริการยื่นลงทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

เพื่อให้กระบวนการทางด้านกฎหมายสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาการเสียภาษีและค่าปรับย้อนหลัง

บริการบัญชีและภาษีอากร

เราให้บริการจัดทำบัญชี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์มบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ รวมถึงฟอร์มเอกสารภาษี,กฎหมายไว้บริการท่าน

เราช่วยคุณเปิดกิจการบริษัท,ห้างหุ้นส่วนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ขั้นตอนการเปิดบริษัทใหม่ในประเทศไทย

การเปิดบริษัทใหม่ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยากหากคุณทราบขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียม ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนที่คุณต้องทำตั้งแต่การเตรียมเอกสารไปจนถึงการยื่นจดทะเบียนบริษัท

1. การเลือกชื่อบริษัท
– ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของชื่อบริษัท: เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเช็คว่าชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้มีผู้ใช้ไปแล้วหรือไม่

– จองชื่อบริษัท: เมื่อเลือกชื่อได้แล้ว คุณต้องทำการจองชื่อผ่านทางระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. การจัดเตรียมเอกสาร

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้งทุกคน

– สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ก่อตั้งเป็นชาวต่างชาติ)

– เอกสารแสดงที่ตั้งของบริษัท: เช่น สัญญาเช่าหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของสถานที่

– แบบฟอร์มจัดตั้งบริษัท: รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) และแบบคำขอจดทะเบียนบริษัท (Application Form)

3. การจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

– ระบุชื่อบริษัท: ที่ได้รับการจองและอนุมัติแล้ว

– วัตถุประสงค์ของบริษัท: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจะดำเนินการ

– ทุนจดทะเบียน: ระบุจำนวนหุ้นและมูลค่าของหุ้นแต่ละหน่วย

– ที่ตั้งสำนักงาน: ที่อยู่ของสำนักงานหลักของบริษัท

– รายชื่อผู้ก่อตั้ง: พร้อมลายเซ็นของผู้ก่อตั้งทุกคน

4. การยื่นจดทะเบียนบริษัท

– นัดหมายการยื่นเอกสาร: ทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยื่นเอกสาร

– การชำระค่าธรรมเนียม: ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

– การยื่นเอกสาร: ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5. การประกาศการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

– ประกาศในราชกิจจานุเบกษา: หลังจากที่การจดทะเบียนได้รับการอนุมัติ บริษัทของคุณจะต้องทำการประกาศการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

6. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)

– ตรวจสอบความต้องการของใบอนุญาต: สำหรับบางประเภทของธุรกิจ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการการผลิตอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการการแพทย์ เป็นต้น

– ยื่นขอใบอนุญาต: ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยื่นขอใบอนุญาตตามที่กำหนด

7. การลงทะเบียนภาษี

– การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): หากบริษัทของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

– การลงทะเบียนประกันสังคม: หากบริษัทของคุณมีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนประกันสังคม

8. การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท

– เลือกธนาคาร: เลือกธนาคารที่คุณต้องการเปิดบัญชีสำหรับบริษัท

– เตรียมเอกสาร: เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, บัตรประชาชนของกรรมการบริษัท และเอกสารอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด

– การเปิดบัญชี: ยื่นเอกสารและเปิดบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมของบริษัท

การเปิดบริษัทใหม่ในประเทศไทยต้องการการเตรียมเอกสารและการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ชัดเจน หากคุณมีการเตรียมตัวที่ดีและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยให้การจดทะเบียนบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว หากคุณต้องการคำปรึกษาหรือบริการด้านการจดทะเบียนบริษัท TREGIS พร้อมให้บริการคุณทุกขั้นตอน

**ติดต่อเรา** หากมีคำถามหรือความต้องการในการเปิดบริษัทใหม่ สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

ประเภทของบริษัทในประเทศไทย: บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ทะเบียนพาณิชย์

คำอธิบาย: การเลือกประเภทของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย แต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน การเข้าใจลักษณะและความเหมาะสมของแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจำกัด (Limited Company):

 • การจัดตั้ง: ต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 2 คน และมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น
 • การดำเนินงาน: บริษัทจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอาจประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก
 • การจดทะเบียน: ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership):

 • การจัดตั้ง: ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คน โดยมีหุ้นส่วนทั่วไปที่รับผิดชอบไม่จำกัดและหุ้นส่วนจำกัดที่รับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ลงทุน
 • การดำเนินงาน: การบริหารจัดการจะถูกควบคุมโดยหุ้นส่วนทั่วไป
 • การจดทะเบียน: ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทะเบียนพาณิชย์ (Sole Proprietorship):

 • การจัดตั้ง: ดำเนินการโดยบุคคลคนเดียวและไม่ต้องมีการแบ่งทุน
 • การดำเนินงาน: เจ้าของธุรกิจมีความรับผิดชอบเต็มที่ต่อการดำเนินงานและหนี้สินของธุรกิจ
 • การจดทะเบียน: ต้องจดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่ที่ตั้งของธุรกิจ

การเลือกประเภทของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การพิจารณาความต้องการและข้อจำกัดของคุณจะช่วยให้คุณเลือกประเภทบริษัทที่เหมาะสมที่สุด หากคุณต้องการคำปรึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย TREGIS พร้อมให้บริการคุณทุกขั้นตอน

ติดต่อเรา หากมีคำถามหรือความต้องการในการเลือกประเภทของบริษัท สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

วิธีการเลือกชื่อบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การเลือกชื่อบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ชื่อบริษัทที่ดีไม่เพียงแต่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณ แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนและคำแนะนำในการเลือกชื่อบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการเลือกชื่อบริษัท

 1. ตรวจสอบข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้ว: ชื่อบริษัทที่เลือกต้องไม่ซ้ำหรือคล้ายกับชื่อบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้วในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี: ชื่อบริษัทต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและไม่ใช้คำที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 1. การตรวจสอบชื่อบริษัทเบื้องต้น
 • การตรวจสอบความซ้ำซ้อน: เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (https://www.dbd.go.th) เพื่อทำการตรวจสอบชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ว่ามีผู้อื่นจดทะเบียนไปแล้วหรือไม่
 • การจองชื่อ: หากชื่อบริษัทที่คุณต้องการใช้ไม่ซ้ำ คุณสามารถทำการจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 1. ข้อแนะนำในการเลือกชื่อบริษัท
 • ชื่อที่สื่อถึงธุรกิจ: เลือกชื่อที่สามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณได้อย่างชัดเจนและทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย
 • ความยาวของชื่อ: ชื่อบริษัทไม่ควรยาวเกินไปและควรเป็นชื่อที่อ่านออกเสียงและจำได้ง่าย
 • การหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทั่วไป: หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทั่วไปที่อาจทำให้ชื่อบริษัทของคุณคล้ายกับชื่อบริษัทอื่น ๆ
 1. การพิจารณาเชิงพาณิชย์
 • ความเป็นเอกลักษณ์: เลือกชื่อที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากคู่แข่ง
 • การใช้ในอนาคต: พิจารณาการขยายธุรกิจในอนาคตและเลือกชื่อที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
 • ความสามารถในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า: ตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่เลือกสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่
 1. การยื่นจองชื่อบริษัท
 • การกรอกแบบฟอร์มจองชื่อ: กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจองชื่อผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • การรอผลการจองชื่อ: หลังจากยื่นจองชื่อแล้ว รอการตรวจสอบและยืนยันจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ
 • การยืนยันชื่อ: หากชื่อที่จองผ่านการอนุมัติ คุณสามารถใช้ชื่อนั้นในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทต่อไป

การหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัท

การเลือกสถานที่ตั้งสำหรับสำนักงานของบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ การมีที่ตั้งที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น แต่ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณด้วย

ขั้นตอนการหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัท

1. กำหนดความต้องการของบริษัท

– ประเภทของธุรกิจ: ประเภทของธุรกิจที่คุณดำเนินการจะมีผลต่อการเลือกที่ตั้งสำนักงาน เช่น หากเป็นธุรกิจที่ต้องพบลูกค้าบ่อย ควรเลือกที่ตั้งในย่านธุรกิจที่เข้าถึงง่าย

– ขนาดของสำนักงาน: กำหนดขนาดของสำนักงานที่ต้องการโดยพิจารณาจากจำนวนพนักงานและพื้นที่ใช้สอย

– งบประมาณ: กำหนดงบประมาณสำหรับการเช่าสำนักงาน โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่น ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการอื่น ๆ

2. การเลือกทำเลที่ตั้ง

– ย่านธุรกิจ: ทำเลที่ตั้งในย่านธุรกิจจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสะดวกในการเข้าถึงของลูกค้าและคู่ค้า

– การเข้าถึง: ควรเลือกที่ตั้งที่มีการเข้าถึงที่สะดวก เช่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า รถประจำทาง หรือมีที่จอดรถเพียงพอ

– สิ่งอำนวยความสะดวก: ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง เช่น ร้านอาหาร ธนาคาร และศูนย์บริการต่าง ๆ

3. การตรวจสอบสัญญาเช่า

– ระยะเวลาการเช่า: ตรวจสอบระยะเวลาการเช่าและเงื่อนไขในการต่อสัญญา

– ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ตรวจสอบค่าเช่ารายเดือนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบริการทำความสะอาด

– เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา: ตรวจสอบเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

4. การเตรียมสำนักงานสำหรับการดำเนินงาน

– การตกแต่งและจัดวาง: จัดวางและตกแต่งสำนักงานให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานและภาพลักษณ์ของบริษัท

– การติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยี: ติดตั้งอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีที่จำเป็น เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และระบบความปลอดภัย

– การวางแผนพื้นที่ใช้งาน: วางแผนการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานให้เหมาะสมกับการทำงานและความสะดวกของพนักงาน

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกสถานที่ตั้งบริษัท

1. ทำการสำรวจตลาด

– สำรวจและเปรียบเทียบสถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสมหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้ได้ทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุด

2. การใช้บริการเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์

– หากคุณไม่มีเวลาในการหาสถานที่ตั้งเอง การใช้บริการจากเอเจนซี่อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณได้สถานที่ตั้งที่ตรงกับความต้องการ

3. การพิจารณาปัจจัยภายนอก

– ตรวจสอบปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น สภาพการจราจร ความปลอดภัยในพื้นที่ และแนวโน้มการพัฒนาในพื้นที่นั้น ๆ

การหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัทที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาและการวางแผนที่ดี โดยพิจารณาจากความต้องการของธุรกิจ งบประมาณ และทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม TREGIS พร้อมให้คำปรึกษาและบริการในการหาสถานที่ตั้งบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

**ติดต่อเรา** หากต้องการคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการหาสำนักงานและสถานที่ตั้งบริษัท สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัทและค่าบริการ

คำอธิบาย: การจดทะเบียนบริษัทมีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมาย ไปจนถึงค่าบริการที่ TREGIS มอบให้เพื่อช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องพบเจอ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการของ TREGIS

TREGIS มุ่งมั่นให้บริการที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการจดทะเบียนบริษัทใหม่ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นใจในทุกขั้นตอน โดยค่าบริการของเราครอบคลุมดังนี้:

1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น:

  • วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเภทของบริษัทที่เหมาะสม

2. การจัดเตรียมเอกสาร:

  • การจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
  • การประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินการจดทะเบียน:

  • การจองชื่อบริษัท
  • การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารจดทะเบียน

4. การให้บริการจัดทำบัญชีและภาษี:

  • บริการจัดทำบัญชีรายเดือนและรายปี
  • การจัดทำรายงานภาษีและการยื่นแบบภาษี

5. การติดตามและประสานงาน:

  • การติดตามสถานะการจดทะเบียนและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • การประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การจดทะเบียนบริษัทใหม่มีค่าใช้จ่ายที่หลากหลาย การทราบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม TREGIS พร้อมให้บริการและคำปรึกษาเพื่อให้การจดทะเบียนบริษัทของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการหรือต้องการเริ่มต้นการจดทะเบียนบริษัท สามารถติดต่อ TREGIS ได้ที่ [โทร 088 245 3939 ไลน์ @TREGIS คลิ๊ก >>https://lin.ee/mJZU5UL] เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

โปรโมชั่นพิเศษ

บริการยื่นเปิดกิจการ

บริษัทจำกัด

จองชื่อ, ยื่นเปิดกิจการ, ทำตราประทับ, ป้ายบริษัท (PLAN C,D)

บริการยื่นเปิดกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จองชื่อ, ยื่นเปิดกิจการ, ทำตราประทับ, ป้ายบริษัท (PLAN C,D)

© Thairegister.com 2024. All Rights Reserved.